REGLEMENT VAN HET SPEL “C35 GROENTECHNIEK”

ARTIKEL 1: Organiserende onderneming

PELLENC S.A.S., gevestigd in Quartier Notre Dame, Route de Cavaillon – 84120 PERTUIS, Frankrijk, organiseert een gratis spel zonder aankoopverplichting, dat zich zal afspelen op de beurs GROENTECHNIEK HOLLAND te Biddinghuizen in Nederland onder de naam “Spel C35 Groentechniek PELLENC”. De activiteit zal plaatsvinden van 14 september 2022 10.00 uur tot 17 september 2022 16.00 uur Franse tijd. PELLENC S.A.S. is de organisator van dit spel, dat uitsluitend op toeval is gebaseerd, en is verantwoordelijk voor de werking en de organisatie ervan.

ARTIKEL 2: Deelnemers

Het spel staat, gratis en zonder aankoopverplichting, open voor alle volwassenen die in Nederland wonen, met uitzondering van de personeelsleden van de organiserende onderneming en haar dochterondernemingen en personen die bijgedragen hebben aan de organisatie van het spel.

ARTIKEL 3: Regels voor deelname

Zoals elke commerciële loterij wordt dit spel geregeerd door het toeval en elke deelnemer moet het reglement in acht nemen.

Voor deelname is het voldoende om:

  • tussen 14 september 2022 10.00 uur en 17 september 2022 16.00 uur naam en adresgegevens in te vullen op een inschrijfformulier dat beschikbaar is op de website https://www.info.pellenc.com/jeu-concours-gth-2022 : verplichte velden > NAAM/VOORNAAM/ADRES/E-MAIL/BEDRIJF/POSTCODE/STAD.
  • het bezoekerspasje te laten scannen door de gastvrouwen die op de stand aanwezig zijn

De uitslag van de trekking zal op maandag 3 oktober 2022 bekendgemaakt worden.

De medewerkers van PELLENC S.A.S. zullen van 10.00 uur tot 17.00 uur op de stand aanwezig zijn.

Misbruik dat leidt tot vervalsingen van het principe van het spel (methodes, trucjes, handelingen om het toevalseffect te beïnvloeden bijvoorbeeld), pogingen tot fraude of valsspelerij door een deelnemer leiden tot ongeldigheid van zijn deelname.

Deelname aan het spel is beperkt tot 1 (een) volwassen persoon per huishouden en per dag. Het is verboden om onder verschillende pseudoniemen te spelen die aan hetzelfde huishouden zijn verbonden of om met een open account of account van een andere persoon te spelen.

PELLENC S.A.S. behoudt zich het recht voor om de winnaars te verzoeken bewijsstukken van hun identiteit en adres te over leggen.

ARTIKEL 4: Prijs

Van 14 tot 17 september 2022 is er één prijs te winnen:

- 1 professionele snoeischaar PELLENC C35 met accu 150 ter waarde van € 1190 excl. btw.

ARTIKEL 5: Communicatie

Deze activiteit zal op de volgende manier bekendgemaakt worden:

  • Op de PELLENC-website
  • Op de sociale media
  • Via e-mailing

ARTIKEL 6: Bepaling van de winnaar

Op 3 oktober 2022 zal door een medewerker van Pellenc een loting worden verricht, waardoor één winnaar wordt getrokken uit alle formulieren die de spelers op de beurs hebben ingevuld.

Opgave van een valse, onleesbare, onjuiste of onvolledige identiteit of adres leidt tot onmiddellijke diskwalificatie van de deelnemer. In dat geval brengt organiserende onderneming de prijs opnieuw in het spel via een nieuwe trekking.

Na afloop van de trekking kan er slechts één winnaar zijn. De deelnemers geven PELLENC S.A.S. toestemming om alle nodige controles uit te oefenen voor de naleving van deze regel.

De wijze van uitreiking van de prijs zal rechtstreeks met de winnaars worden overeengekomen.

ARTIKEL 7: Mogelijkheid van vervanging van de prijs

Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt PELLENC S.A.S. zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs met vergelijkbare waarde of verwante kenmerken. Deze prijs kan voor de winnaars geen reden vormen voor protest, noch voor uitreiking van de tegenwaarde in welke vorm dan ook, noch voor vervanging op verzoek van de winnaar.

ARTIKEL 8: Acceptatie van het reglement

Deelname aan het spel impliceert volledige acceptatie zonder voorbehoud van dit reglement. 

Protesten en klachten tegen het spel zullen slechts in behandeling worden genomen als deze per reguliere post vóór 17 september 24.00 uur naar onderstaand adres worden gestuurd, waarbij de datum van poststempel als bewijs dient: PELLENC S.A.S., Quartier Notre Dame, Route de Cavaillon - 84120 PERTUIS, Frankrijk

ARTIKEL 9: Beperking van aansprakelijkheid

PELLENC S.A.S. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vergissingen bij de verzending van berichten of van de prijs, het verloren gaan ervan tijdens de verzending, het niet-ontvangen of beschadiging. PELLENC S.A.S. is in geen enkel opzicht aansprakelijk in geval van klachten of betwisting met betrekking tot de conformiteit of de kwaliteit van de gewonnen prijs. PELLENC S.A.S. is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor o.a. het optreden van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn wil, zoals: een technisch incident in verband met een defect van het gebruikte systeem of frauduleuze toegang tot genoemd systeem, een storing, onderbreking of vertraging van de postdiensten, transportmiddelen of het telecommunicatienetwerk.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook (persoonlijke, fysieke, materiële, financiële of overige schade) die optreedt bij deelname door een kandidaat aan het spel.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden als dit spel, wegens overmacht of buiten zijn wil, gewijzigd, ingekort of geannuleerd moet worden. Hij behoudt zich in alle gevallen de mogelijkheid voor om de deelnameperiode te wijzigen. 

ARTIKEL 10: Bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna AVG), beschikken de deelnemers over een recht van inzage en rectificatie van gegevens die hen betreffen en die worden bewaard in een computerbestand. Zij kunnen dit recht uitoefenen bij PELLENC S.A.S. De deelnemers beschikken bovendien over een recht van bezwaar tegen het doorgeven van hun gegevens aan commerciële partners. 

De gegevens die door de deelnemers worden geleverd, kunnen worden gebruikt in het kader van automatische verwerking door PELLENC S.A.S. voor marketing- of promotionele doeleinden. In elk geval wordt er nogmaals op gewezen dat, overeenkomstig de wet, de deelnemer ten aanzien van de organisator van het spel beschikt over een recht van toegang en rectificatie van de gegevens die hem betreffen.

Elke deelnemer beschikt over een recht van inzage, rectificatie, wijziging en verwijdering van alle gegevens die u betreffen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u ons schrijven op onderstaand adres: Quartier Notre Dame 84120 Pertuis of per e-mail naar dpo@pellenc.com

ARTIKEL 11: Beschikbaarheid van het Reglement

Het reglement kan gratis worden geraadpleegd tijdens de vakbeurs GroënTechniek op de stand 8.03 van PELLENC of online op de website www.pellenc.com. Het is ook mogelijk om, uitsluitend per post, een kopie te ontvangen door vóór 17 september 2022 een aanvraag te sturen naar onderstaand adres: PELLENC S.A.S., Quartier Notre Dame, Route de Cavaillon - 84120 PERTUIS, Frankrijk.

Om in behandeling te worden genomen, moet de brief verplicht voorzien zijn van de melding: “Demande de Règlement – concours C35 – GTH - PELLENC”.

De portokosten voor de aanvraag van het reglement worden, indien een verzoek hiertoe schriftelijk is bijgevoegd, tegen de geldende posttarieven vergoed. Verzoeken om vergoeding van de postzegel kunnen niet worden gehonoreerd indien niet aan bovenstaande voorwaarden zijn voldaan. Verzoeken kunnen niet telefonisch worden gedaan. Verzoeken om vergoeding van portokosten worden binnen 5 maanden na ontvangst van het schriftelijke verzoek gehonoreerd. Portokosten voor de verzending van de aanvraag van het reglement worden maximaal eenmaal per huishouden (dezelfde naam, hetzelfde adres) vergoed.

ARTIKEL 12: Toepasselijk recht en jurisdictie

Het spel en dit reglement vallen onder het Franse recht. Alle geschillen waartoe dit reglement aanleiding zou kunnen geven, met name de geldigheid, interpretatie, en uitvoering ervan, zijn uitsluitend onderworpen aan de aan de bevoegdheid van het Tribunal de Commerce d’Avignon (Rechtbank van koophandel van Avignon).

 

Opgemaakt in Pertuis op 20 juli 2022